Betingelser for brug

Læs venligst disse vilkår og betingelser (”Vilkårene”) omhyggeligt, før du gør brug af DinnerBookings Internet Hjemmeside (”Hjemmeside”). Ved at bruge Hjemmesiden godkender du disse Vilkår. Hvis du ikke er enig i Vilkårene, beder vi dig om ikke at benytte denne Hjemmeside. Vilkårene vedrører dine rettigheder og forpligtelser og omfatter vigtige ansvarsfraskrivelser og bestemmelser om lovvalg og værneting. Du bedes læse dette omhyggeligt. Vilkårene er gældende for alle DinnerBookingkoncernens Hjemmesider, herunder Hjemmesider for registrerede brugere.

EJENDOMSRET

Hjemmesiden ejes og drives af DinnerBooking ApS (herefter benævnt DinnerBooking), et anpartsselskab, der er registreret i henhold til dansk lov, med hovedkvarter i København, Danmark.

BRUGERLICENS

Du er velkommen til at se dig omkring på Hjemmesiden. DinnerBooking giver dig tilladelse til at se på denne side og til at printe eller downloade materiale, der vises på denne side, til din egen personlige, ikke-kommercielle brug, forudsat, at du uden forbehold accepterer de vilkår og betingelser, der indeholdes i denne aftale, og forudsat, at du sørger for, at alle påbud og forbud vedrørende ophavsret, varemærke og anden ejendomsret respekteres. Du må dog ikke uden skriftlig tilladelse fra DinnerBooking på nogen måde kopiere, reproducere, uploade, videresende eller distribuere indholdet af denne Hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd og video, til offentlige eller kommercielle formål. Indholdet under denne Hjemmeside må heller ikke placeres i rammer på tredjemands hjemmesider (forbud mod framing).Dit brug af denne Hjemmeside er ensbetydende med din godkendelse og accept uden ændring af vilkårene og betingelserne fremsat heri. Endvidere garanterer du ved dit brug af denne Hjemmeside, at du på ingen måde vil bruge denne Hjemmeside til formål, der er retsstridige, amoralske eller i øvrigt forbudte i henhold til disse Vilkår.

BRUGERINFORMATION

Enhver form for information eller materiale, som du måtte fremsende til Hjemmesiden via e-post eller på anden måde, er og vil blive behandlet som værende ikke-fortrolig og ikke-ophavsretligt beskyttet. DinnerBooking har ret til at bruge alt, hvad du sender med post til ethvert formål. Det er forbudt i enhver form at sende eller overføre materiale til/fra denne Hjemmeside, som måtte være ulovligt, truende, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt, pornografisk eller på nogen måde i strid med nogen lovbestemmelse.

LINKS TIL OG FRA ANDRE MATERIALER

DinnerBooking kan frit lægge hyperlinks til tredjemands hjemmesider. DinnerBooking har ingen kontrol over de linkede hjemmesider, og DinnerBooking er på ingen måde ansvarlig for indholdet af en sådan linket hjemmeside eller af nogen hjemmeside linket til en sådan linket hjemmeside. DinnerBooking giver ikke nogen form for godkendelse af firmaer eller produkter, hvortil der oprettes hyperlinks, og DinnerBooking forbeholder sig ret til at anføre dette på sin Hjemmeside. DinnerBooking forbeholder sig ensidigt retten til når som helst at slette et hvilket som helst link eller et hvilket som helst linket program. Hvis du ønsker at besøge nogen af tredjemands hjemmesider, som er linket til denne Hjemmeside, sker dette på dit eget ansvar. Tredjemand må kun foretage hyperlinks til startsiden på denne Hjemmeside. Links til underliggende sider må kun ske efter DinnerBookings forudgående skriftlige godkendelse.

INDHOLD

DinnerBooking er meget omhyggelig med oprettelse og vedligeholdelse af denne Hjemmeside og med at sørge for, at indholdet, som for eksempel priser og produktbeskrivelser, er korrekt og ajourført. Indholdet af denne Hjemmeside er dog udsat for hyppige ændringer uden forudgående varsel. DinnerBooking garanterer derfor ikke for, at indholdet er korrekt og ajourført.Besøgende på denne Hjemmeside accepterer, at DinnerBooking er fritaget for ethvert ansvar for Hjemmesidens indhold, software eller for nogen brug, der gøres af den.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

Tekster, layout, tegninger, databaser og andre dele af denne Hjemmeside samt selve Hjemmesiden er beskyttet af copyright og af de rettigheder, der indehaves af producenten af denne database. Visse navne, mærker og logoer på denne Hjemmeside er beskyttede varemærker. Intet på denne Hjemmeside må fortolkes som en licensret eller anden ret til at bruge noget varemærke, der vises på denne Hjemmeside, uden skriftlig tilladelse fra DinnerBooking eller tredjemand, som måtte eje de varemærker, der vises på denne Hjemmeside. Enhver form for kopiering, bearbejdelse, oversættelse, modifikation og enhver brug af hele eller dele af denne Hjemmeside eller dens beskyttede elementer, i enhver form og på enhver måde, er forbudt.

DATABESKYTTELSE

DinnerBooking indsamler og anvender informationer om denne Hjemmesides brugeres adfærd til statistiske og marketingrelaterede formål. Du har ret til at modsætte dig anvendelsen af dine data til marketingrelaterede forhold og har ret til uden beregning at få adgang til personlige data og til at rette sådanne data. For yderligere information omkring de data, som DinnerBooking indsamler, og de forholdsregler, DinnerBooking tager for at beskytte brugerdata, henvises til DinnerBooking’ ”Beskyttelse af persondata”.

ANSVAR

Dit brug af og besøg på denne Hjemmeside foregår på eget ansvar. DinnerBooking garanterer ikke, at den software, der er brugt på denne Hjemmeside, og informationerne, on-line applikationerne eller nogen anden service ydet ved hjælp af denne side er fejlfrie, eller at brugen af dem vil være uden afbrydelser. DinnerBooking fralægger sig udtrykkeligt ethvert ansvar for ovennævnte, herunder for eksempel for nøjagtighed, stand, salgbarhed og egnethed til bestemte formål. Uanset om andet måtte være anført på denne Hjemmeside, er DinnerBooking på ingen måde ansvarlig for nogen form for tab af fortjeneste, indtægter eller nogen form for indirekte skader, som opstår på grund af eller i forbindelse med denne Hjemmeside eller ved brug af nogen af de ydelser, der anføres på denne Hjemmeside.

ANSVARSFRASKRIVELSE

ALT MATERIALE OG INDHOLD PÅ DENNE HJEMMESIDE STILLES TIL RÅDIGHED ”SOM BESET” UDEN NOGEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI AF NOGEN ART HERUNDER GARANTI FOR, AT EN VARE ER SALGBAR, UDEN KRÆNKELSE AF NOGENS IMMATERIALRET ELLER EGNETHED TIL NOGET BESTEMT FORMÅL. DER PÅHVILER I INTET TILFÆLDE DINNERBOOKING NOGEN ERSTATNINGSPLIGT FOR SKADER AF NOGEN ART (HERUNDER FOR EKSEMPEL AVANCETAB, DRIFTSTAB, TAB AF INFORMATIONER), SOM OPSTÅR VED BRUG AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE MATERIALET. DETTE GÆLDER, SELVOM DINNERBOOKING MÅTTE VÆRE UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDAN ERSTATNINGSPLIGT. Da visse retssystemer forbyder udelukkelse eller begrænsning af ansvar for følgeskader og/eller hændelige skader, er det muligt, at ovenstående begrænsning ikke gælder for dig. Endvidere garanterer DinnerBooking ikke for korrektheden eller fuldstændigheden af informationerne under linkede hjemmesider, som er blevet stillet til rådighed af tredjemand.

PRODUKTORDRER

DinnerBooking vil bestræbe sig på at opfylde alle ordrer, men DinnerBooking kan ikke garantere, at et hvilket som helst produkt vist på denne Hjemmeside forefindes. DinnerBooking forbeholder sig retten til, når som helst og uden varsel, at ophæve salget af et hvilket som helst produkt, der måtte være opført på denne Hjemmeside.

OPDATERINGER

DinnerBooking forbeholder sig ensidigt retten til, når som helst, at opdatere, omforme og ændre sin ”Betingelser for brug”. Alle sådanne opdateringer, omformninger og ændringer er bindende for alle brugere og læsere af DinnerBooking Hjemmesiden, og de vil blive bekendtgjort her.

REKLAMER

Nogle af de tjenester, faciliteter eller funktioner på hjemmesiden understøttes af reklameindtægter og hjemmesiden kan vise annoncer og reklamer. Disse reklamer kan være målrettet mod indholdet af information der opbevares på hjemmesiden, forespørgsler, der fremsættes via hjemmesiden eller andre oplysninger. Måden, formen og omfanget af reklamering af DinnerBooking på hjemmesiden kan ændres uden særlig varsel. Som modydelse for DinnerBooking tildeling til dig af begrænset og betinget adgang til og brug af hjemmesiden, og indholdet heri, accepterer du, at DinnerBooking kan placere sådanne reklamer på hjemmesiden.

SOFTWARELICENSER

Du har ingen rettigheder til ejendomsretligt beskyttet software og dertil hørende dokumentation eller nogen tilføjelse eller ændring dertil, som måtte være stillet til din rådighed, for at du kan få adgang til bestemte områder på Hjemmesiden. Du må ikke videregive, overdrage eller overføre nogen licensret, som DinnerBooking har overdraget dig, og ethvert forsøg på at overdrage eller overføre en sådan licens vil være ugyldig. Du må ikke på anden vis kopiere, distribuere, ændre, eller fremstille afledede produkter af sådan software.

LOYALITETSPROGRAM

Brugere som er logget ind på Dinnerbooking.com deltager automatisk og gratis i DinnerBooking.com’s loyalitesprogram.

Loyalitesprogrammet indeholder, at brugere ved køb og ved gennemførelse af en bookning på DinnerBooking.com hjemmesiden eller app, optjener bonus-points. DinnerBooking.com kan herudover give brugere bonus-points ved særlige lejligheder efter eget valg.

Bonus-points kan anvendes af brugeren til hel eller delvis betaling for varer eller tjenesteydelser, der købes af brugeren fra DinnerBooking.com hjemmesiden.

Optjente bonus-points kan kun anvendes på hjemmesiden DinnerBooking.com og bonus-points kan ikke ombyttes eller udbetales i kontante beløb. Optjente bonus-points kan ikke overdrages til anden person eller brugerprofil.

Optjente bonus-points vil ved optjeningen fremstå som “afventer godkendelse”. Godkendelse sker almindeligvis indenfor 3-7 arbejdsdage. Bonus-points kan først anvendes til betaling af køb, når de har status af godkendt.

Optjente bonus-points er gyldige i 24 måneder regnet fra den dag points får status af “godkendte points”. Ved udløb af gyldighedsperioden bortfalder ubrugte points automatisk og uden yderligere varsel. Uanset gyldighedsperioden, bortfalder optjente bonus-points, hvis købet der har udløst pointene annulleres, eller hvis den booking der har udløst pointene ikke gennemføres.

Ved anvendelse af optjente bonus-points til hel eller delvis betaling for køb foretaget på DinnerBooking.com, omregnes point til en betalingsværdi ud fra den aktuelle dagskurs fastsat af DinnerBooking. Konverteringen gælder for alle points der anvendes i en betalingstransaktion, uanset optjeningstidspunkt og kursen på optjeningstidspunktet.

Dinnerbooking.com forbeholder sig retten til at inddrage og annullere points tilskrevet en brugerprofil uden at yde kompensation, hvis der for Dinnerbooking.com foreligger begrundet mistanke om misbrug af bonus-point ordningen. Misbrug af bonus-point ordningen berettiger desuden DinnerBooking til at suspendere og slette brugerprofilen uden varsel og uden ansvar for DinnerBooking.

Optjente bonus-points fremgår af brugeres brugerprofil og med angivelse af udløbsdato.

BRUGERNAVN OG PASSWORD

Brugeren som har fået tildelt brugernavn og password har pligt til at behandle disse fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig adgang til nogen del af hjemmesiden uden et lovligt brugernavn og password.

BESTEMMELSER OM LOVVALG OG VÆRNETING

Denne Hjemmeside ligger på en server i København. Du er indforstået med, at disse Vilkår og dit brug af denne Hjemmeside reguleres af de til enhver tid gældende love i Danmark. Du erklærer dig herved indforstået med, at domstolene, de administrative myndigheder og andre organisationer til løsning af tvister i Danmark er enekompetente og rette værneting i enhver tvist, som (a) udspringer af, vedrører eller har forbindelse med denne Hjemmeside og/eller disse Vilkår, hvori (b) denne Hjemmeside og/eller disse Vilkår er et stridspunkt eller et væsentligt moment, eller hvori (c) der refereres til denne Hjemmeside og/eller disse Vilkår, er omtalt i et skrift, der er indgivet til en domstol, voldgiftsret, administrativ myndighed eller anden organisation til løsning af tvister.

DinnerBooking har ved oprettelsen og vedligeholdelsen af denne Hjemmeside bestræbt sig på at overholde alle lovmæssige krav, hvormed DinnerBooking er bekendt, men garanterer ikke, at materiale på denne Hjemmeside er hensigtsmæssigt eller disponibelt til brug i nogen bestemt jurisdiktion. Du er selv ansvarlig for overholdelsen af gældende lov. Enhver anvendelse i modstrid mod denne bestemmelse eller en hvilken som helst bestemmelse i disse Vilkår sker for din egen regning og risiko.

Hvis dele af disse Vilkår er ugyldige eller uden retskraft ifølge gældende ret, vil en sådan ugyldig eller ikke retskraftig bestemmelse anses for at være afløst af en gyldig, retskraftig bestemmelse, som er nærmest til at svare til hensigten med den oprindelige bestemmelse, og den øvrige del af disse Vilkår vil være gældende for sådan anvendelse.

LOYALITETSPROGRAM

Brugere som er logget ind på Dinnerbooking.com deltager automatisk og gratis i Dinnerbooking.com’s loyalitesprogram.

Loyalitesprogrammet indeholder, at brugere ved køb og ved gennemførelse af en bookning på dinnerbooking.com hjemmesiden, optjener bonus-points. Dinnerbooking.com kan herudover give brugere bonus-points ved særlige lejligheder efter eget valg.

Bonus-points kan anvendes af brugeren til hel eller delvis betaling for varer eller tjenesteydelser, der købes af brugeren fra www.dinnerbooking.com hjemmesiden.

Optjente bonus-points kan kun anvendes på hjemmesiden www.dinnerbooking.com og bonus-points kan ikke ombyttes eller udbetales i kontante beløb. Optjente bonus-points kan ikke overdrages til anden person eller brugerprofil.

Optjente bonus-points vil ved optjeningen fremstå som ”afventer godkendelse”. Godkendelse sker almindeligvis indenfor 5-7 arbejdsdage. Bonus-points kan først anvendes til betaling af køb, når de har status af godkendt.

Optjente bonus-points er gyldige i 24 måneder regnet fra den dag points får status af ”godkendte points”. Ved udløb af gyldighedsperioden bortfalder ubrugte points automatisk og uden yderligere varsel. Uanset gyldighedsperioden, bortfalder optjente bonus-points, hvis købet der har udløst pointene annulleres, eller hvis den booking der har udløst pointene ikke gennemføres.

Ved anvendelse af optjente bonus-points til hel eller delvis betaling for køb foretaget på www.dinnerbooking.com, omregnes point til en betalingsværdi ud fra den aktuelle dagskurs fastsat af Dinnerbooking. Konverteringen gælder for alle points der anvendes i en betalingstransaktion, uanset optjeningstidspunkt og kursen på optjeningstidspunktet.

Dinnerbooking.com forbeholder sig retten til at inddrage og annullere points tilskrevet en brugerprofil uden at yde kompensation, hvis der for Dinnerbooking.com foreligger begrundet mistanke om misbrug af bonus-point ordningen. Misbrug af bonus-point ordningen berettiger desuden Dinnerbooking til at suspendere og slette brugerprofilen uden varsel og uden ansvar for Dinnerbooking.

Optjente bonus-points fremgår af brugeres brugerprofil og med angivelse af udløbsdato.